Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 07 grudnia 2015r.

 

 

 

 

Goleniów, dnia 2015.09.29

 

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

 

Teren Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Nieruchomość obejmująca działki:

1) działka nr 92/56 o powierzchni 1,3499ha , KW nr SZ1O/00025763/6, obręb Łozienica

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działki nr 92/56.

2) działka nr 64/8 o powierzchni 0,8526ha , KW nr SZ1O/00025763/6, obręb Łozienica

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działki nr 64/8. Działka porośnięta lasem.

3) działka nr 92/55 o powierzchni 0,0929ha , KW nr SZ1O/00025763/6, obręb Łozienica

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działki nr 92/55.

4) działka nr 64/7 o powierzchni 2,2408ha , KW nr SZ1O/00025763/6, obręb Łozienica

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje działki nr 64/7. Działka porośnięta lasem.

 

Łączna powierzchnia nieruchomości: 4,53ha

Łączna cena wywoławcza: 1.712.690zł

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 92/55 i 92/56, nie zostały również wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Teren działek nr 64/7 i 64/8 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek nr 64/7 i 64/8 symbol w planie 10P - zabudowa przemysłowa: zakłady produkcyjne, bazy, składy i magazyny; dopuszczalna lokalizacja towarzyszącej zabudowy administracyjno - socjalnej, parkingów, dojazdów, zieleni towarzyszącej, małej architektury.

Wydane zostały Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, między innymi działek nr 64/7 i 64/8, z przeznaczeniem na powiększenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego.

Cena nieruchomości obejmuje wartość drzewostanu. Nabywca dokona wycinki drzewostanu i przygotuje teren pod inwestycje we własnym zakresie i na własny koszt.

Do sprzedaży działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 64/7 i 64/8 mają zastosowanie przepisy art. 12 Ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Stosownie do postanowień art.12 ust.3. Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że obowiązek uiszczenia należności, jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu i opłat rocznych za grunty, co do których wydano decyzje zezwalające na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych przechodzi na Nabywcę.

 

 

 

 

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego dla działek przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej nieruchomości.

W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę. Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Goleniów roszczeń finansowych (kary umownej w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Goleniów zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości nie zabudowanej w terminie

5 lat, z wpisem tego prawa w Księdze Wieczystej.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

      • Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 27 listopada 2015r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

 

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

 

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 01-10-2015 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 01-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Roszatycka-Krause 07-10-2015 12:54