Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji VII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji VII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych

I. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację

Organizacja VII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych - 15000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.

 2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania nie może rozpoczynać się wcześniej niż 15 maja 2010 r. i zakończyć nie później niż 26 czerwca 2010 r.

 2. Podmiot realizujący zadanie obowiązany jest zapewnić na potrzeby organizacji projektu:

a) scenę z zadaszeniem oraz nagłośnienie,

b) udział w Festynie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Goleniów,

c) możliwość prezentacji w formie występów, pokazów podczas Festynu wszystkim zainteresowanym organizacjom działającym na terenie Gminy Goleniów,

d) możliwość zorganizowania stanowisk wystawowych o powierzchni co najmniej 2 m na 3 m dla przynajmniej 15 organizacji pozarządowych z możliwością podłączenia się do energii elektrycznej.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji VII Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 16 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00.

 4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jeden podmiot spowoduje wyłączenie go z procedury konkursowej.

V. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Konsultacyjny powołany przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 3. Zespół w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 5. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 6. Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VI. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 -10).

VII. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 4698203, 4698216.

 4. W 2009 r. dotacje przekazane na realizacje zadania z zakresu organizacji VI Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych wynosiły 15000 zł.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Goleniów, 11 marca 2010 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 11-03-2010 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-03-2010 14:01