herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - podaje się stronom do wiadomości, że na wniosek Gminy Goleniów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17,19 i 58 obreb numer 11 miasta Goleniów

WPNS.6220.30.2015.JC                                                                                                                                                                                          Goleniów, dnia 30 października 2015r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 .października 2008 r.             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

podaje się stronom do wiadomości,

że na wniosek Gminy Goleniów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla polegającego na przebudowie drogi - budowa ścieżki rowerowej od ulicy Stargardzkiej                   w Goleniowie przez miejscowość Podańsko w kierunku Danowa  zlokalizowanego na terenie działek numer 36/33, 83, 113/1, 113/2, 158, 181/1 obręb geodezyjny Podańsko oraz na terenie działek numer 17,19  i 58 obreb numer 11 miasta Goleniów

 

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW,

po przeanalizowaniu przedłożonej w przedmiotowej sprawie dokumentacji, w tym w szczególności zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu  30 października 2015r., pod znakiem: WPNS.6220.30.2015.JC wydał postanowienie, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią ww. postanowienia strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (ul. Plac Lotników1), w godzinach 730-1530.                                                    Jednocześnie informuję, że na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Szczecinie.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 30-10-2015 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 30-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 30-10-2015 14:59