Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 21 grudnia 2015r


Goleniów, dnia 2015.11.19

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

     • Obręb Łozienica

Teren Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych w przypadku inwestycji mających wpływ na środowisko .

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych nieruchomości.

W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 3 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę. Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Goleniów roszczeń finansowych (kary umownej w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Goleniów zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości nie zabudowanej w terminie

5 lat, z wpisem tego prawa w Księdze Wieczystej.

 • działka nr 216/42 o powierzchni 10.374m2, KW nr SZ1O/00053904/2

Cena wywoławcza: 363.770zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i polega na: prawie korzystania z części działki 216/35 tj. z pasa technologicznego o łącznej powierzchni 464m2, gruntu działki o długości linii około 52m, o szerokości pasa służebności 9m, w celu przebudowania na nieruchomności linii energetycznej a także eksploatacji wskazanej linii po jej przebudowaniu, prawie do korzystania z powierzchni ww. pasa technologicznego celem wykonania niezbędnych czynności związanych z przebudową, rozbudową, eksploatacją, konserwacją, remontami infrastruktury przesyłowej, obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomościu ograniczeń w korzystaniu z pasa technologicznego linii, a także na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i ekspolatacji linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy, ochrony życia ludzkiego oraz ochrony środowiska, prawie do usunięcia drzew rosnących na trasie linii, nie włączając lasu - na koszt i ryzyko inwestora - zgodnie z obowiuązującymi w tym zakresie przepisami, po uzyskaniu przez inwestora wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń.

Działka nr 215/35 uległa podziałowi geodezyjnemu na działki 216/42, 216/43 i 216/44. Po wykonaniu podziału geodezyjnego zakres ustanowionej służebności obejmuje część działki nr 216/44.

 • działka nr 216/43 o powierzchni 4.565m2, KW nr SZ1O/00053904/2

Cena wywoławcza: 225.300zł

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i polega na: prawie korzystania z części działki 216/35 tj. z pasa technologicznego o łącznej powierzchni 464m2, gruntu działki o długości linii około 52m, o szerokości pasa służebności 9m, w celu przebudowania na nieruchomności linii energetycznej a także eksploatacji wskazanej linii po jej przebudowaniu; prawie do korzystania z powierzchni ww. pasa technologicznego celem wykonania niezbędnych czynności związanych z przebudową, rozbudową, eksploatacją, konserwacją, remontami infrastruktury przesyłowej; obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości ograniczeń w korzystaniu z pasa technologicznego linii, a także na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i ekspolatacji linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy, ochrony życia ludzkiego oraz ochrony środowiska, prawie do usunięcia drzew rosnących na trasie linii, nie włączając lasu - na koszt i ryzyko inwestora - zgodnie z obowiuązującymi w tym zakresie przepisami, po uzyskaniu przez inwestora wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń.

Działka nr 215/35 uległa podziałowi geodezyjnemu na działki 216/42, 216/43 i 216/44. Po wykonaniu podziału geodezyjnego zakres ustanowionej służebności obejmuje część działki nr 216/44.

 • działka nr 216/44 o powierzchni 5.401m2, KW nr SZ1O/00053904/2

Cena wywoławcza: 239.400zł

Na ukos, rogiem działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i polega na: prawie korzystania z części działki 216/35 tj. z pasa technologicznego o łącznej powierzchni 464m2, gruntu działki o długości linii około 52m, o szerokości pasa służebności 9m, w celu przebudowania na nieruchomności linii energetycznej a także eksploatacji wskazanej linii po jej przebudowaniu; prawie do korzystania z powierzchni ww. pasa technologicznego celem wykonania niezbędnych czynności związanych z przebudową, rozbudową, eksploatacją, konserwacją, remontami infrastruktury przesyłowej; obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości ograniczeń w korzystaniu z pasa technologicznego linii, a także na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i ekspolatacji linii elektroenergetycznych, ochrony zdrowia i obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy, ochrony życia ludzkiego oraz ochrony środowiska, prawie do usunięcia drzew rosnących na trasie linii, nie włączając lasu - na koszt i ryzyko inwestora - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po uzyskaniu przez inwestora wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń.

Działka nr 215/35 uległa podziałowi geodezyjnemu na działki 216/42, 216/43 i 216/44. Po wykonaniu podziału geodezyjnego zakres ustanowionej służebności obejmuje część dziuałki nr 216/44.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomości nie są przedmiotem innych zobowiązań.

   • Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez Bank Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794), w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 grudnia 2015r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 19-11-2015 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 19-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2015 12:19