herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o kolejny obiekt do odchowu kurcząt na nioski wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 445 obręb geodezyjny Żółwia Błoć,

WPNS.6220.21.2015.JC                                                                                                                                                                                  Goleniów, dnia 23 grudnia 2015r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie istniejącej fermy drobiu o  kolejny obiekt do odchowu kurcząt na nioski wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki 445 obręb geodezyjny Żółwia Błoć, postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Janusza Kaczmarka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262)      do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 28.01.2015r. do 18.01.2016r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).
Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.
Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-12-2015 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Chilkiewicz 23-12-2015 14:12