Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy,

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

       Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami), art. 39. ust 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr XL/464/13  Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

 

        projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  oraz dokumentacją sprawy,

 

w dniach od 08 marca 2016 r. do dnia 06 kwietnia  2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta   w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 7³º do 1500.

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. w godz. od 15³º do 17ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy     i Miasta w Goleniowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi  do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

     Zgodnie z art. 18 ust. 3. jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia   7 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów lub z zachowaniem zasad określonych powyżej na adres www.goleniow.pl - e-mail : ugim@goleniow.pl   o Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20  kwietnia 2016 r.

 

                                                                                          Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 29-02-2016 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-02-2016 09:49