herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów na dzień 28 kwietnia 2016r.


Goleniów, dnia 2016.03.14

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Szkolnej - Pułaskiego.

- działka nr 344/2 o powierzchni 198m2, KW nr SZ1O/00052047/9

Cena wywoławcza: 19.200zł

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 344/2 nie została wydana Dezyzja o warunkach zabudowy.

Działka niezabudowana. Na powierzchni działki znajduje się pozostałość po fundamentach.

Przez działkę przebiegają następujące media:

- sieć wodociągowa - w15 i kanalizacji deszczowej. Urządzenia wodociągowe nie są własnością Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

- linia energetyczna niskiego napięcia 3eNN.

Infrastruktura energetyczna nie należy do ENEA Operator Sp. z o.o.

- sieć ciepłownicza należy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Przebiegająca przez działkę nr 344/2 sieć ciepłownicza - 2c400.

Nabywca niezwłocznie ustanowi na nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy pod nazwą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, prawo służebności przesyłu, polegającej na prawie usytuowania na działce nr 344/2 ciepłociągu wraz z odwadniającą go kanalizacją deszczową oraz na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 4,0m- to jest 2,0m ze strony lewej i 2,0 m ze strony prawej wzdłuż osi ciepłociągu w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowegio funkcjonowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności na prawie wstępu na teren nieruchomości celem usuwania awarii, dokonywania przeglądów, konserwacji naprawy, modernizacji rozbudowy i remontów ciepłociągu oraz odwadniającej go kanalizacji deszczowej z każdorazowym obowiązkiem przywrócenia do stanu pierwotnego. Koszty podatkowe, notarialne, skarbowe i sądowe ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu i wpisu tego prawa do księgi wieczystej poniesie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Na etapie wykonawstwa należy pamiętać, że: ławy fundamentowe budynku w pobliżu kanału ciepłowniczego muszą być posadowione poniżej kanału na gruncie rodzimym, nawierzchnia nad istniejącym ciepłociągiem musi być rozbieralna oraz zapewnić przeniesienie obciążeń do ruchu w sposób bezpieczny dla istniejącego kanału ciepłowniczego, roboty budowlane w pobliżu ciepłociągu muszą być wykonywane pod nadzorem pracowników PEC Sp. z o.o. w Goleniowie, PEC Spoółka z o.o. w Goleniowie zapewni nieodpłatny nadzór nad ww. robotami budowlanymi.

Została wydana Decyzja Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29.12.2015r. wyrażająca zgodę na dysponowanie gruntem działki, między innymi 344/2, na roboty budowlane polegające na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia.

Na potrzeby obsługi innych sieci znajdujących się na działce, odrębnym porozumieniem zostanie ustalone ograniczone prawo rzeczowe.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 344/2 budynkiem o charakterze stałym. Przebiegające przez działkę sieci stanowią dodatkowe ograniczenie w jej zagospodarowaniu.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 19 kwietnia 2016r.,

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 20 kwietnia 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 23-03-2016 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 23-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2016 14:17