herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się, że na wniosek Pani Aureli Panzarella zostało wszczęte z dniem 13 kwietnia 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co i elektrycznej na terenie działki nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej.

WPNS.6220.2.2016.JC                                                                                                                                                                                             Goleniów, dnia 13 kwietnia  2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających

 

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.                      poz. 23)

 

zawiadamiam,

że na wniosek Pani Aureli Panzarella zostało wszczęte z dniem 13 kwietnia 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co i elektrycznej na terenie działki  nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta        w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości  Załom oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

 Strony mogą zapoznać się z dokumentami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski  i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206)    w terminie 14dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Zgodnie z art, 64 ust. pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska      w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 13-04-2016 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 13-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2016 09:31