Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

  3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wykształcenie wyższe

  7. bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet)

  8. posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

 • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub

 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

  • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;

  • realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.11));

  • nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315, Nr 225, poz. 1502 i Nr 227, poz. 1505).

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli finansowej lub audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

  2. znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej, finansów publicznych

  3. rzetelność, sumienność, odpowiedzialność

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Goleniów

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. oświadczenie o niekaralności ,

  4. kserokopie świadectw pracy

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

  6. referencje

  7. dokument poświadczający wykształcenie

  8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  9. zaświadczenie posiadanych kwalifikacjach, o których mowa w wymaganiach niezbędnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 30.04.2010 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmów kwalifikacyjnych, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz. 1458)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu: 091 - 4698220.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 21-04-2010 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 21-04-2010 08:45