herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się , że na wniosek Pana Edwarda Urbanowskiego działającego z upoważnienia SNOP Sp. z o.o. zostało wszczęte z dniem 23 maja 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów.

WPNS.6220.2.2016.JC                                                                                                                    Goleniów, dnia 23 maja 2016r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów uzgadniających

 

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.poz. 23)

 

zawiadamiam,

że na wniosek Pana Edwarda Urbanowskiego  działającego z upoważnienia SNOP Sp. z o.o. zostało wszczęte z dniem 23 maja 2016 roku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego       na budowie stacji paliw na terenie działki nr 220/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Goleniów.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku                      o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta  w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/

           Strony mogą zapoznać się z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta                  w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów  (pokój nr 206) w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości.                                                  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Zgodnie z art, 64 ust. pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz zgodnie                 z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-05-2016 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2016 14:19