herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zawiadomienie - zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, co i elektrycznej na terenie działki nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej

WPNS.6220.2.2016.JC                                                                                                                                                                                                               Goleniów, dnia 27 maja 2016r.

                                                                                                                                       

                    

                                                                                                                     

                        ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Gminy Goleniów  zawiadamia, że w dniu 27 maja 2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami i czterech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej,                    co i elektrycznej na terenie działki nr 215/117 położonej w obrębie geodezyjnym Załom przy ul. Chabrowej.

W związku z powyższym informuje się, że:

  • dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w pokoju              nr 206 (I piętro tutejszego urzędu),w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku  do piątku),
  • w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się z materiałami oraz wnieść stosowne uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20, w związku z tym, stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), stosuje się przepisy art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), strony będą zawiadomione o decyzji i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie umieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty.

Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4,70-207 Szczecin                    za pośrednictwem Burmistrza Gminy Goleniów, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 27-05-2016 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 27-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2016 14:22