herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 19 lipca 2016r.


Goleniów, dnia 2016.06.09

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 1 miasta Goleniowa w rejonie ulicy Odrodzenia.

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego ani Gmina Goleniów nie przystąpiła do jego opracowania, nie została również wydana Decyzja o warunkach zabudowy określająca sposób zagospodarowania nieruchomości.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka oznaczona jest symbolem W (woda).

Działka stanowi rów melioracyjny. Kształt działki nieregularny - mocno wydłużony.

Ze względu na fakt, że działka stanowi rów melioracyjny Nabywca ma obowiązek zachowania funkcji do jakiej działka została przeznaczona.

Mała powierzchnia oraz obowiązek utrzymania rowu melioracyjnego w celu spełnienia kluczowej funkcji stanowią ograniczenia w jej zagospodarowaniu.

Ze względu na powyższe sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych.

- działka nr 32 o powierzchni 158m2, KW nr SZ1O/00048809/8

Cena wywoławcza: 10.370zł

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie dla właścicieli nieruchomości przyległych, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 169/2, 169/3, 17, z których zapewniony będzie bezpośredni dostęp do zbywanej nieruchomości.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 08 lipca 2016r. w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 11 lipca 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 13-06-2016 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 13-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2016 11:57