Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy plenerowej pn. ?Dzień sąsiada?


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprezy plenerowej pn. „Dzień sąsiada”

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Konkurs obejmuje wsparcie organizacji imprezy plenerowej zorganizowanej dla mieszkańców osiedla przy ul. Matejki w Goleniowie pn. „Dzień sąsiada” wraz z planowaną wysokością środków publicznych w wysokości 2000 zł.

Dotychczas Gmina Goleniów nie udzielała dotacji na zadania tego rodzaju.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. Dofinansowanie nie może przekraczać 70 % całkowitych kosztów zadania.

 2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

 3. Burmistrz Gminy może wskazać pozycje kosztorysu oferty na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji.

7. Podmiot realizujący zadanie może wprowadzać zmiany w budżecie projektu, pod warunkiem, że:

a) nie wpłyną one na realizację zasadniczych celów zadania, ani nie zmieniają zasadniczo jego zakresu merytorycznego,

b) zmiany (przesunięcia) w ramach głównych pozycji kosztorysu finansowanych z dotacji nie przekraczają 10 % ogólnej kwoty zadania. W przypadku potrzeby zmiany w kosztorysie zadania przekraczająca 10 % ogólnej kwoty zadania, podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wystąpienia z uzasadnioną prośbą do Burmistrza za pośrednictwem Wydziału Administracji i Spraw Społecznych. Zmiana może być dokonana dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza.

III. Warunki konkursu

 1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 7 czerwca 2010 r. i kończyć później niż 30 czerwca 2010 r.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacja imprezy plenerowej pn. „Dzień sąsiada”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 27 maja 2010 r. o godz. 12.00.

 4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

e) oświadczenie osób reprezentujących podmiot składający ofertę o nieprowadzeniu działań w celu osiągnięcia zysku.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 5 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

a) złożone na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,

b) zawierające komplet niezbędnych załączników,

c) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

 1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 3. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu).

 4. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

 5. Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) terminowość złożenia oferty,

b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

c) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 - 10).

VI. Regulacje końcowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 4698203, 4698216.

Burmistrz Gminy Goleniów

Andrzej Wojciechowski

Goleniów, 6 maja 2010 r.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 06-05-2010 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-05-2010 14:23