herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 06 września 2016r.


Goleniów, dnia 2016.08.02

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 7 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami Szczecińską - Cichą i Przestrzenną.

  • działka nr 132/15 o powierzchni 0,0060ha, KW nr SZ1O/00033891/1,

  • działka nr 132/16 o powierzchni 0,0037ha, KW nr SZ1O/00033891/1.

Łączna powierzchnia: 0,0097ha

Łączna cena wywoławcza: 8.540zł

Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nieruchomości znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szkoły podstawowej.

Ze względu na użytkowanie leśne nie może zostać wydana Decyzja o warunkach zabudowy.

Na terenie nieruchomości obowiązuje utrzymanie istniejącego drzewostanu i zakaz wszelkiej zabudowy.

Brak możliwości efektywnego zagospodarowania budynkiem ww. nieruchomości.

Mała powierzchnia nieruchomości, obowiązek utrzymania istniejącego drzwostanu, oraz zakaz wszelkiej zabudowy stanowią ograniczenie w jej zagospodarowaniu.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 80 i 132/9.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 30 sierpnia 2016r.,

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM

w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 31 sierpnia 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 03-08-2016 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 03-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2016 15:09