herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie zakładu LM Wind Power Blades Polska Sp. z o.o. w Łozienicy dz. 4/15 i 4/16 obręb geodezyjny Łozienica

WPNS.6220.14.2016.JC                                                                                                                                                                                                            Goleniów, dnia 18 sierpnia 2016r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia polegającego  na przebudowie i rozbudowie zakładu LM  Wind Power Blades Polska Sp. z o.o. w Łozienicy dz. 4/15 i 4/16 obręb geodezyjny Łozienica.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek LM  Wind Power Blades Polska Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,  Plac Lotników 1, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 23.08.2016r. do 14.08.2016r.)  w godzinach od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 19-08-2016 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2016 14:51