Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 182/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej


Zarządzenie Nr 182/2016

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 662 i Nr 161, poz. 966 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, zwanego dalej Urzędem, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

§ 2. 1. Zadania związane z podejmowaną w Urzędzie działalnością lobbingową koordynuje Sekretarz Gminy.

2. Zgłoszenia podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w Urzędzie przedkładane w formie:

1) wniosków o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej,

2) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierających opis skutków ich wdrożenia,

3) propozycji odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji

- ewidencjonuje Sekretarz Gminy w rejestrze spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową.

3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się;

1) dane podmiotu, od którego pochodzi zgłoszenie,

2) numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalności lobbingową,

3) wskazanie podmiotów na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana,

4) datę i formę zgłoszenia do Urzędu,

5) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań,

6) wskazanie komórki organizacyjnej Urzędu, której sprawa dotyczy,

7) opis sposobu załatwienia sprawy z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.

§ 3. Po zaewidencjonowaniu zgłoszenia, Sekretarz Gminy dokonuje w szczególności:

1) weryfikacji zgłoszenia w odniesieniu do kompetencji Burmistrza i w przypadku jej niepotwierdzenia przekazuje zgłoszenie właściwemu organowi,

2) przekazuje zgłoszenie właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu w celu rozpatrzenia, a w przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w celu zorganizowania spotkania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową z Burmistrzem Gminy.

§ 4. 1. Pracownicy Urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w szczególności dotyczyć przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2. Dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową, polega na sporządzeniu notatki, zawierającej w szczególności:

1) datę spotkania,

2) wskazanie podmiotu lub osoby, wykonującej działalność lobbingową,

3) informację o przebiegu spotkania.

3. Do notatki, o której mowa w ust. 2 należy dołączyć wszelkie materiały informacyjne i dokumenty dostarczone przez podmiot.

§ 5. O każdej próbie podejmowania działalności lobbingowej przez podmiot do tego nieupoważniony, komórki organizacyjne Urzędu zobowiązane są do powiadomienia Burmistrza Gminy.

§ 6. Sekretarz Gminy udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informację o każdym zgłoszeniu i innym działaniu o charakterze lobbingowym podejmowanym wobec Burmistrza Gminy, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez podmioty sposobu rozstrzygnięcia.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 23-08-2016 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2016 13:12