herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie amfiteatru, obiektów toalet publicznych, ciągów komunikacyjnych, fontanny, wiaty, wykonaniu oraz posadowieniu innych obiektów rekreacyjno-sportowych i obiektów małej architektury, odcinków sieci i instalacji : oświetlenia, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych : 90,113,118/1,118/2,119,120,121,132/7 w obrębie Goleniów 7 oraz 50,132/9,352/1,352/2,353,371 w obrębie Goleniów 8 gm. Goleniów, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Otwarte Bramy-szlak turystyczny w mieście Goleniów-Etap II "