Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wymagane wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: budownictwo, ochrona środowiska; preferowany co najmniej roczny okres zatrudnienia w jednostkach samorządowych

 2. Wymagania dodatkowe:

       • Wiedza w zakresie przepisów:

- z zakresu ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminach, prawa wodnego, rewitalizacji, planowania przestrzennego,

- znajomość obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania administracji samorządowej,

- dobra orientacja w terenie, umiejętność posługiwania się mapami w różnych skalach,

- bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet).

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przekazanych organom gminy, wynikających w szczególności z :

 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, bądź wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe,

- prowadzenie kontroli terenowych w poszczególnych miejscowościach i prowadzenie postępowań w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, bądź wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, posiadania umów na odbiór nieczystości ciekłych, częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych,

- kontrola realizacji obowiązków wynikających z wydanych decyzji, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w przypadkach nie dopełnienia obowiązków nałożonych decyzją,

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 • ustawy o rewitalizacji, w tym m.in. udział w przygotowaniu materiałów do programu rewitalizacji, przygotowanie projektów uchwał,

 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie w zakresie ochrony krajobrazu, rewitalizacji,

 • ustawy prawo wodne w zakresie zakazu zmiany stanu wody i odprowadzania wody,

 1. udział w oględzinach i interwencjach z zakresu ochrony środowiska, kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wprowadzania szkodliwych i uciążliwych substancji do środowiska,

 2. przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń dotyczących negatywnego oddziaływania na środowisko.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości: 2.600,00 zł brutto

 3. informacja o terminie zatrudnienia: docelowo umowa na czas nieokreślony

 4. narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 29.09.2016 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 240.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 13-09-2016 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2016 13:20