herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - podaje się do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn: ?Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica,  w gminie Goleniów? zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska.

WPNS.6220.16.2016.JC                                                                                                                                                                                                         Goleniów, dnia 27 września 2016r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn: „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Łozienica,  w gminie Goleniów” zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 103/7 obręb geodezyjny Łozienica, 89/11 obręb geodezyjny Nadleśnictwo Kliniska.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek PBG Inwestycje Sp. z o. o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Organem właściwym do wydania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

      Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy  oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262) do Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 28.09.2016r. do 19.10.2016r.)  w godzinach        od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Postępowanie toczy się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pokój 206.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Po upływie ustawowego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 27-09-2016 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 27-09-2016
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2016 08:52