herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnych na dzień 07 grudnia 2016r.


Goleniów, dnia 2016.10.25

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Polskiej.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 246/2 nie została wydana Dezyzja o warunkach zabudowy.

Działka niezabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

- działka nr 246/2 o powierzchni 35m2, KW nr SZ1O/00038252/5

Cena wywoławcza: 5.200zł

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 246/2.

Przetarg ustny ogranicza się na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 350/2 i 350/1.

II. Obręb nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy 11-go Listopada.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 246/2 nie została wydana Dezyzja o warunkach zabudowy.

Działka niezabudowana znajdująca się w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

- działka nr 165/7 o powierzchni 11m2, KW nr SZ1O/00033914/9

Cena wywoławcza: 1.980zł

Ze względu na małą powierzchnię nie będzie możliwa zabudowa działki nr 165/7.

Przetarg ustny ogranicza się na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 165/8 i 165/2.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntów wymienionych w punkcie I i II. Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania ww. gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu nie są obciążone, ani nie są przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 29 listopada 2016r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 02 grudnia 2016r.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. Lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowych nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 28-10-2016 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 28-10-2016 15:05