herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 22.12.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami służacymi do podczyszczania wód opadowych na terenie działki nr 11/1 w obrębie 6 miasta Goleniów w ramach uzupełnienia przedsięwzięcia Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowy przyłączy w ulicy Wojska Polskiego w Goleniowie w ramach projektowanej przebudowy tej ulice, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów.