Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/267/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)  oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2017 r.:
1.    od gruntów:
1)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni    0,72 zł.
2)    pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni    3,64 zł.
3)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni    0,37 zł.
4)    niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni.     2,40 zł
2.    od budynków lub ich części:
1)    mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej    0,60 zł.
2)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej    18,43 zł.
3)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m2 powierzchni użytkowej     8,60 zł.
4)    związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych  świadczeń – 1 m2 powierzchni użytkowej    3,75 zł.
5)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od  1 m2 powierzchni użytkowej    6,19 zł.
3.    od budowli lub ich części:
1)    wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłu (linie, rurociągi, przewody, sieci) wody, ciepła oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)    0,10%

2)    pozostałych – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)   2,00%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak, niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Łukasz Mituła
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 04-01-2017 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2017 11:00