herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 24 lutego 2017r.


Goleniów, dnia 2017.01.11

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 2 miasta Goleniowa pomiędzy ulicami: Polską, Jana Pawła II

i Księdza Franciszka Włodarczyka

Nieruchomość nie zabudowana znajdująca się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

- działka nr 620/9 o powierzchni 52m2, KW nr SZ1O/00054049/7

Cena wywoławcza: 8.020zł

Nieruchomość nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony będzie na rzecz użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przyległych, zlokalizowanych na sąsiednich działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: nr 211, 446, 624/1, 620/4, 620/10, z których zapewnione będzie bezpośrednie dojście do zbywanej nieruchomości.

Do działki brak wjazdu.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona służebnością, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie

z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2017r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny przedłożyć aktualne dokumenty potwierdzające prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego przyległych nieruchomości wraz z dowodem uiszczenia wadium, w terminie do dnia 17 lutego 2017r., w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, pokój 010.

Wadium należy wnosić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w Banku PKO Bank Polski S.A Nr 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 lutego 2017r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona po sprawdzeniu dowodów potwierdzających spełnienie warunków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, nie później niż w dniu 20 lutego 2017r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentem zostanie zwrócone w całości .

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl. lub na stronie internetowej www.goleniow.pl .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 12-01-2017 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2017 12:02