herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Nowogardu zawiadamia, że w dniu 16.02.2017 r. została wydanan decyzja nr 6/2017o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku dworca kolejowo-autobusowego i siedziby straży miejskiej, części tunelu pieszo-rowerowego, zadaszeń nad peronami autobusowymi i wyjściami z tunelu oraz wiat, ciągów i układów komunikacyjnych wraz z parkingami, obiektów małej architektury, wieży radiowej, a także zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowo-magazynowy oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 365,366 w obrębie Goleniów 5 ; 96,97/1,97/2,559,560 w obrębie Goleniów 8 ; 1/5,1/8,1/10,1/19,1/21,1/22,1/25,1/26,1/28,1/29,63/1 w obrębie Goleniów 9 ; 1/9,1/14 w obrębie Goleniów 10realizowanych w ramach zadania inwetycyjnego pn.: ,, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie ".