Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2017 rok 2017-03-22 13:34
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2017 rok" 2017-03-22 13:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2017-2020 2017-03-22 13:36
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2017-03-22 13:36
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Goleniów 2017-03-22 13:38
Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów 2017-03-22 13:39
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć 2017-03-22 13:39
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2017-03-22 13:40
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów 2017-03-22 13:40
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2017-03-22 13:41
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów 2017-03-22 13:41
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-22 13:42
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na bulwarach wzdłuż rzeki Ina w Goleniowie 2017-03-22 13:42
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta i Gminy Goleniów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 2017-03-22 13:43
Projekt uchwały w sprawie pierwszeństwa nabywania lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i garaży 2017-03-22 13:43
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2017-03-22 13:45
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Goleniów 2017-03-22 13:45
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-03-22 13:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-03-22 13:46
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2017-03-22 13:46
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Goleniowie 2017-03-22 13:47
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Burmistrza Gminy Goleniów skargi z dnia 16.11.2016 r. 2017-03-22 13:48
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-03-22 13:48
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2017-03-22 13:49
Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-03-22 13:50