herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

zawiadamiam, że w dniu 02 lipca 2010r. inwestor ? WĘGLOBUD S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe, Szczecin, ul. Monte Cassino 18A dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ?Eksploatacji kruszywa naturalnego złoża ?Miękowo? w miejscowości Miękowo, gmina Goleniów, dz. nr 21/2 i nr 21/6.

 Goleniów, dnia 02 lipca 2010r.

WAOŚ.AM.7625/15/2010
OBWIESZCZENIEStosownie do art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamiam, że w dniu 02 lipca 2010r. inwestor – WĘGLOBUD S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe, Szczecin, ul. Monte Cassino 18A dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji kruszywa naturalnego złoża „Miękowo” w miejscowości Miękowo, gmina Goleniów, dz. nr 21/2 i nr 21/6.


W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Gminy Goleniów, natomiast Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu, z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski ( na adres Urzędu Gminy i Miasta , Goleniów, ul. Plac Lotników 1) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 06-07-2010 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 13:14