Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wymagane wykształcenie: wyższe, preferowany co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w jednostkach samorządowych

 1. Wymagania dodatkowe:

Wiedza w zakresie przepisów:

Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania

administracji samorządowej.

Wykorzystywanie czasu pracy w sposób efektywny i rzetelny.

Dobra orientacja w terenie, umiejętność posługiwania się mapami

w różnych skalach.

Znajomość gatunków drzew i krzewów.

Dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet)

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przekazanych organom gminy, wynikających w szczególności z :

- ustawy prawo ochrony przyrody , w tym m.in. przygotowywanie decyzji w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,

- kontrola realizacji obowiązków wynikających z wydanych decyzji;

- kontrola zgłoszeń o zamiarze wycinki,

- przygotowanie wniosków o wydanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenów gminnych;

- przygotowywanie dokumentacji do ustanowienia prawnych form ochrony przyrody w stosunku do istniejących obiektów przyrodniczych,

- prowadzenie publicznie dostępnego wykazu wniosków i decyzji wymagających udziału społeczeństwa wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

2.udział w oględzinach i interwencjach z zakresu ochrony środowiska,

3.przyjmowanie i weryfikowanie zgłoszeń dotyczących negatywnego oddziaływania na środowisko,

uczestniczenie w edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym udział w organizowaniu akcji „Sprzątanie Świata” i innych projektów o charakterze proekologicznym,

4. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

5. występowanie do instytucji zewnętrznych w sprawie dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska,

6. przyjmowanie i sporządzanie sprawozdań w ramach obowiązków z zakresu statystyki publicznej.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości: 3.150,00 zł brutto plus wysługa lat

 3. informacja o terminie zatrudnienia: docelowo umowa na czas nieokreślony

 4. narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 20.09.2017 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 235.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 08-09-2017 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Rudnicka 08-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2017 10:39