Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

rokowania 28 września 2010r

Goleniów, dnia 2010 -07 - 20

 

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów

 

     • Obręb nr 6 miasta Goleniowa ul. Wojska Polskiego - Ptasia

W obowiązującym planie zagospodarowania teren oznaczony symbolem 7 U - teren zabudowy usługowej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym. Dopuszcza się następujący zakres usług : handel detaliczny o powierzchni nie przekraczającej 1000m2, gastronomia, sport i rekreacja, obsługa firm i klientów, działalność finansowa, sale wystawiennicze, parkingi na samochody osobowe.

- działka nr 129/5 o powierzchni 0,6332ha , KW 32949

Cena wywoławcza : 471.020zł

Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona. Nabywca uzyska zezwolenie na wycinkę drzew i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa.

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości był ogłoszony na dzień 24 lipca 2009r, drugi na dzień 20 stycznia 2010r.

 

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/48/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębach geodezyjnych nr 1 i nr 6 - w rejonie ulic Wojska Polskiego i Brzozowej.

     •  

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Rokowania odbędą się w dniu 28 września 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 117 ( I piętro).

Oferenci przystępujący do rokowań mają obowiązek wpłacenia przelewem na konto zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w wypadku uchylenia się od zawarcia umowy do dnia 21 września 2010r. Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej .

Zaliczkę należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2010r. Zaliczkę należy wpłacić na konto: Bank PEKAO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794 .

Po zakończeniu rokowań zabezpieczenie wniesione przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom będzie zwrócone w całości w terminie trzech dni od daty zakończenia rokowań.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach można złożyć w terminie do dnia 24 września 2010r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie UGiM w Goleniowie , pokój 202.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do UGiM.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

 2. Datę sporządzenia zgłoszenia;

 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Otwarcie ofert odbędzie się w obecności uczestników w dniu 28 września 2010r. o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1 , sala nr 117

(I piętro).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi Nabywca.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przetargowej, przed rozpoczęciem rokowań dokument stwierdzający ich tożsamość , natomiast osoby prawne - aktualny odpis

(z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wspólnie ustalony w wyniku rokowań.

Nie przystąpienie Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości , spowoduje przepadek zabezpieczenia na rzecz Gminy Goleniów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o rokowaniach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243,46-98-244, pokój 010, e-mail:geodezja@goleniow.pl.

Przed przystąpieniem do rokowań należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości .

Rokowania zostaną przeprowadzone , chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Burmistrz Gminy może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Gminy może odwołać rokowania z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o rokowaniach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 10-08-2010 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 20-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Miturska 17-09-2010 11:24