Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej na dzień 26 marca 2018r.


Goleniów, dnia 2018.02.20

B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

Obręb nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej - Bocznej.

Nieruchomość niezabudowana, położona na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXII/306/08 z dnia 19 listopada 2008r. zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXXI/384/17 z dnia 31 maja 2017r.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu miejscowego działka ma następujące przeznaczenie: 1.U - teren zabudowy usługowej.

- działka nr 8/3 o powierzchni 0,7573ha, KW nr SZ1O/00031561/5

Cena wywoławcza: 319.300zł

Przez działkę przebiegają następujące media:

  • sieć wodociągowa - wB80 i kanalizacji sanitarnej (200) oraz kolektor kanalizacji sanitarnej. Urządzenia wodno - kanalizacyjne są własnością Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Na potrzeby sieci wodno - kanalizacyjnych znajdujących się na działce zostanie ustalona służebność przesyłu na rzecz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w momencie sprzedaży ww. działki. Służebność przesyłu zostanie ustalona na koszt Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu obowiązuje przeniesienie uzbrojenia na koszt inwestora po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą i dziko rosnącym drzewostanem różnogatunkowym.

Teren działki jest nierówny - występują liczne zagłębienia, skarpy oraz pagórki. Nabywca dokona wycinki drzewostanu i przygotuje teren pod inwestycję we własnym zakresie i na własny koszt.

Na całym terenie działki znajdują się miejscowe dzikie wysypiska: gruzu, betonowych bloczków, worków jutowych wypełnionych odpadami, zużytego ogumienia oraz innych materiałów budowlanych oraz gałęzi krzewów ogrodowych i iglastych.

Uprzątnięcie terenu działki na koszt nabywcy.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu. Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do użytkowania we własnym zakresie.

Nabywca winien zapoznać się z ustaleniami szczegółowymi ww. miejscowego planu zagospodarowania.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej

Nieruchomość na dzień ogłoszenia przetargu nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2018r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 019 (niski parter).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 marca 2018r, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. /91/ 46-98-243, 46-98-244, pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl, lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 21-02-2018 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 21-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2018 13:40