herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych na dzień 12 kwietnia 2018r.


Data: 02.03.2018r.

B u r m i s t r z G m i n y

G o l e n i ó w

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w Mostach Osiedle, w obrębie geodezyjnym Imno, gmina Goleniów z przeznaczeniem do użytkowania pod ogrody:

1.Część działki nr 277/23 o pow. 153m2 oznaczona na mapie jako działka ogrodowa nr 2

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 31,39zł*

Minimalne postąpienie wynosi: 3,00zł

Wadium wynosi: 5,00zł

2.Część działki nr 277/23 o pow. 153m2 oznaczona na mapie jako działka ogrodowa nr 6

Wywoławczy roczny czynsz wynosi: 31,39zł*

Minimalne postąpienie wynosi: 3,00zł

Wadium wynosi: 5,00zł

* Zgodnie z § 3 Zarządzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania od 1 kwietnia 2018r. po dokonaniu waloryzacji o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, który wynosi 2% , wywoławczy roczny czynsz dzierżawny będzie wynosił: 32,02zł + obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się 12.04.2018r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1 - sala 117.

Wadium należy wnosić w gotówce w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub na konto Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: Bank PEKAO S.A. I/O Goleniów
NR 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361 w terminie przed rozpoczęciem przetargu

z zaznaczeniem numeru działki ogrodowej.

Do przetargu dopuszczeni będą tylko oferenci, którzy wpłacili wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalenia listy licytantów. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej , przed rozpoczęciem przetargu dokument tożsamości.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium uczestnikowi, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego

a innym uczestnikom zostanie zwrócone w całości.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się

od złożenia podpisu pod umową dzierżawy.

Umowa dzierżawy na użytkowanie gruntu przeznaczonego pod ogród zostanie zawarta na okres
do 3 lat.

Do wylicytowanego rocznego czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Za pierwszy rok użytkowania roczny czynsz płatny do końca kwartału w którym zostanie zawarta umowa. W następnych latach czynsz roczny płatny do końca pierwszego kwartału każdego kolejnego roku trwania umowy.

Czynsz za wydzierżawiony grunt gminny będzie podwyższany z dniem 1 - go kwietnia każdego roku kalendarzowego o dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS w Monitorze Polskim.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać

w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie, pokój nr 05, tel. 91 46-98-248.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 07-03-2018 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 07-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2018 13:42