Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie - zawiadamiam strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie

WPNS.6220.38.2016.JC                                                                                                                                                                                                                                                                                Goleniów, dnia 01 czerwca 2018r.

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania,

że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Słonecznej 20 na terenie działek numer 268/3 i 268/4 obręb geodezyjny Kliniska Wielkie.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art, 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kliniska Wielkie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: bip.goleniow.pl

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257ze zm.) Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami w/w sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72 - 100 Goleniów (pokój nr 206) w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ] informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy jest pod numerem tel. nr 91-46 98 293 lub adresem email: abi@goleniow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy/żądania bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ] informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy jest pod numerem tel. nr 91-46 98 293 lub adresem email: abi@goleniow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawach dotyczących ochrony środowiska,

4) kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, adres zameldowania,

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z zasobów własnych lub systemu informatycznego ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie,

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia 04.06.2018r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 01-06-2018 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 01-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2018 15:28