herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ogłoszenie o przetargu 18 listopada 2010


Goleniów, dnia 2010 -09-15

       • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów.

     • Obręb Łozienica, gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość nie zabudowana położona na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego - pod realizację inwestycji związanych z przemysłem - zakłady przemysłowe i produkcyjne.

Teren włączony do Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Goleniów

Dla zbywanej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzje o warunkach zabudowy.

Gleby działek w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone.

Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowych działek.

W przypadku niezrealizowania inwestycji na nabytej nieruchomości w terminie 2 lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 300% ceny netto uzyskanej w przetargu.

Dla potrzeb oceny spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

W przypadku zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w obrocie wtórnym przed zrealizowaniem inwestycji nabywca zobowiązuje się scedować obowiązek co do terminów realizacji inwestycji i zapłaty kary umownej na nowego nabywcę . Brak powyższej cesji skutkować będzie dochodzeniem przez Gminę Goleniów roszczeń finansowych (kary umownej) od pierwotnego nabywcy, a nabywca oświadcza, że przyjmuje to do wiadomości.

Gmina Goleniów zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości niezabudowanej w terminie

5 lat.

1)

 • działka nr 230/20 o powierzchni 17.569m2 , KW nr 25763 „K”

 • działka nr 230/21 o powierzchni 24.660m2 , KW nr 25763

   • Łączna powierzchnia nieruchomości : 42.229m2

   • Łączna cena wywoławcza : 2.109.450zł

Uprzątnięcie terenu na koszt nabywców.

Nieruchomość nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Warunki dodatkowe:

 1. Nabywca uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej we własnym zakresie.

 2. Nie wystąpienie bądź nie uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej nie powoduje powstania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy.

 3. Planowane prowadzenie działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości włączonej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej powinno być zgodne z przepisami Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2010r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala nr 117 ( I piętro).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą przelewem na konto do dnia 10 listopada 2010r. określone w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2010r. Wadium należy wpłacać na konto: Bank PeKaO SA Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: PKOPPLPW) (IBAN PL 28124038391111000044134794.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta , który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak , aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UGiM w Goleniowie, tel. /..91/

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie K-SSSE Podstrefy Goleniów w Zarządzie K-SSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu - do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 06-10-2010 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 06-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2010 07:54