herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów

INFORMACJA
Burmistrza Gminy Goleniów

 

Na podstawie § 8 uchwały Nr XVII/192/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r., poz. 676) oraz zarządzenia Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji                           z mieszkańcami Gminy Goleniów, Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że w celu uszczegółowienia statutów sołectw Gminy Goleniów, zarządzono przeprowadzenie konsultacji, które polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie konsultacyjnej o treści:

 

1. Czy  jest Pan/Pani za uszczegółowieniem statutu sołectwa (właściwa nazwa sołectwa) stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2013 r. poprzez dodanie par. 38 o następującej treści:

  1. „Sołectwo korzysta z mienia komunalnego Gminy, na podstawie protokołu przekazania (mienie przekazane) z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Wszelkie czynności prawne w zakresie zarządu nieruchomościami powierzone są Goleniowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., a koszty eksploatacji tych nieruchomości ponosi Gmina Goleniów.
  3. Dochody z wynajmu obiektów stanowią dochód Gminy i są przeznaczane na utrzymanie tych obiektów.
  4. Przekazane mienie przechowywane jest na terenie sołectwa na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Goleniów lub do których Gmina Goleniów posiada tytuł prawny lub też w innym miejscu wskazanym przez Radę Sołecką. W przypadku wskazania innego miejsca, informację pisemną o miejscu przechowywania składników mienia należy przedstawić Burmistrzowi Gminy Goleniów. Miejsce przechowywania musi zapewniać zabezpieczenie mienia przed uszkodzeniem i ingerencją osób trzecich.
  5. Sołectwo reprezentowane przez Sołtysa zobowiązane jest poinformować pisemnie Burmistrza Gminy Goleniów o zużytych lub uszkodzonych składnikach powierzonego mienia, nie nadających się do naprawy – celem ich likwidacji.
  6. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa. Zobowiązany on jest do rozliczenia z powierzonego mienia w przypadku zakończenia swojej kadencji bądź rezygnacji z pełnienia funkcji i wskazania osoby z Rady Sołeckiej której zostanie powierzona piecza nad mieniem do czasu wyborów.
  7. Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.
  8. Każdorazowo w przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego szczegółowe przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą a Sołectwem, każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół przekazania.”

 

                            tak                                                                                             nie 

 

2. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem zmiany do statutu sołectwa (właściwa nazwa sołectwa)  stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej                w Goleniowie z dnia  27 listopada 2013 r. o następującej treści:

1. W § 4 pkt.6 jest zapis o treści : ”Rozporządzanie środkami wyodrębnionymi w budżecie Gminy i stanowiącymi fundusz sołecki”.

otrzyma brzmienie :”Wykonywanie planu wydatków sołectwa”.

2. W § 34 jest zapis o treści: ”Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku Sołectwa, składanego zgodnie z ustawą               z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52 poz 420 z późn.zm.)”

otrzyma brzmienie : ”Środki finansowe sołectwa przeznacza się na realizacje przedsięwzięć zawartych we wnioskach, zaakceptowanych przez burmistrza oraz przyjętych do budżetu Gminy Goleniów”.

 


                            tak                                                                                             nie 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 3 września 2018 r. do 14 września 2018 r.


Ankiety konsultacyjne dostępne będą w dniu i w godzinach przeprowadzenia konsultacji na terenie Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów, parter przy Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronach internetowych goleniow.pl oraz bip.goleniow.pl.

 

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy poszczególnych sołectw znajdujących się na terenie Gminy Goleniów w odniesieniu do sołectwa, na którego terenie mają miejsce zamieszkania. .

 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.

Dane osobowe ankietowanych zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowego zadania publicznego, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.

Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są wyłącznie w celu weryfikacji kryterium zamieszkania w Gminie Goleniów. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uwzględnienia głosu w ankiecie.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane do dnia 1 października 2018r.

Osoby ankietowane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ankietowani mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ankietowani mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 07-09-2018 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 18-09-2018 08:07