Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIX/269/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2020 rok 2020-06-03 08:58
dokument Uchwała Nr XIX/268/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2020-06-03 08:57
dokument Uchwała Nr XIX/267/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2020-06-03 08:56
dokument Uchwała Nr XIX/266/20 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica ? Goleniowski Park Przemysłowy 2020-06-03 08:50
dokument Uchwała Nr XIX/265/20 w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 2020-06-03 08:48
dokument Uchwała Nr XIX/264/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie 2020-06-03 08:47
dokument Uchwała Nr XIX/263/20 sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2020-06-03 08:47
dokument Uchwała Nr XIX/262/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie 2020-06-03 08:46
dokument Uchwała Nr XIX/261/20 w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 2020-06-03 08:45
dokument Uchwała Nr XIX/260/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie 2020-06-03 08:45
dokument Uchwała Nr XIX/259/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącą stwarzania umyślnego zagrożenia dla życia i zdrowia skarżącego w zakresie dotyczącym stanu technicznego chodników na ul. Kopernika od skrzyżowania z ulicami Kasprowicza i Drzymały 2020-06-03 08:44
dokument Uchwała Nr XIX/258/20 w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 2020-06-03 08:43
dokument Uchwała Nr XIX/257/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w części dotyczącej pełnienia przez Burmistrza Gminy Goleniów funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy Goleniów 2020-06-03 08:43
dokument Uchwała Nr XIX/256/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w części dotyczącej systematycznej wycinki drzew tj. działalności o charakterze przestępczym, szczególnie dla osób chorujących na drogi oddechowe, układ krążenia i w podeszłym wieku 2020-06-03 08:42
dokument Uchwała Nr XIX/255/20 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXIV/431/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie obrony cywilnej 2020-06-03 08:41
dokument Uchwała Nr XIX/254/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na sposób załatwienia wniosku z dnia 25 listopada 2019 r. złożonego do Burmistrza Gminy Goleniów 2020-06-03 08:40
dokument Uchwała Nr XIX/253/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie 2020-06-03 08:40
dokument Uchwała Nr XIX/252/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Redakcję goleniow.net.pl. 2020-06-03 08:39
dokument Uchwała Nr XIX/251/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów 2020-06-03 08:38
dokument Uchwała Nr XIX/250/20 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów 2020-06-03 08:33
dokument Uchwała Nr XIX/249/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej 2020-06-03 08:30
dokument Uchwała Nr XIX/248/20 w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2020 roku 2020-06-03 08:28
dokument Uchwała Nr XIX/247/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-03 08:27
dokument Uchwała Nr XIX/246/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-03 08:26
dokument Uchwała Nr XIX/245/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie 2020-06-03 08:25
dokument Uchwała Nr XIX/244/20 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie 2020-06-02 15:44
dokument Uchwała Nr XIX/243/20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu "Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald" 2020-06-02 15:42
dokument Uchwała Nr XIX/242/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2020-06-02 15:41
dokument Uchwała Nr XIX/241/20 w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 2020-06-02 15:40
dokument Uchwała Nr XIX/240/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 2020-06-02 15:39
dokument Uchwała Nr XIX/239/20 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 2020-06-02 15:38
dokument Uchwała Nr XIX/238/20 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019 2020-06-02 15:37
dokument Uchwała Nr XIX/237/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023 2020-06-02 15:31
dokument Uchwała Nr XIX/236/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018?2022 za 2019 r. 2020-06-02 15:30
dokument Uchwała Nr XIX/235/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2020 rok" 2020-06-02 15:29
dokument Uchwała Nr XIX/234/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020 - 2025" 2020-06-02 15:26
dokument Uchwała Nr XVIII/233/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów 2020-05-06 14:02
dokument Uchwała Nr XVIII/232/20 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2020-05-06 14:01
dokument Uchwała Nr XVIII/231/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości 2020-05-06 14:01
dokument Uchwała Nr XVIII/230/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030 2020-05-06 14:00
dokument Uchwała Nr XVIII/229/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-06 13:59
dokument Uchwała Nr XVIII/228/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-06 13:59
dokument Uchwała Nr XVIII/227/20 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego 2020-05-06 13:58
dokument Uchwała Nr XVIII/226/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Goleniów, w skład których wchodzą świetlice socjoterapeutyczne oraz schronisko dla osób bezdomnych 2020-05-06 13:58
dokument Uchwała Nr XVIII/225/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-06 13:57
dokument Uchwała Nr XVIII/224/20 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Goleniów lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-05-06 13:56
dokument Uchwała Nr XVIII/223/20 w sprawie zmiany Uchwały NR XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2020-05-06 13:56
dokument Uchwała Nr XVIII/222/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej 2020-05-06 13:54
dokument Uchwała Nr XVIII/221/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług 2020-05-06 13:54
dokument Uchwała Nr XVIII/220/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów 2020-05-06 13:53
dokument Uchwała Ne XVIII/219/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów 2020-05-06 13:52
dokument Uchwała Nr XVIII/218/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 2020-05-06 13:51
dokument Uchwała Nr XVIII/217/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów 2020-05-06 13:51
dokument Uchwała Nr XVIII/216/20 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2020-05-06 13:45
dokument Uchwała Nr XVIII/215/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów 2020-05-06 13:45
dokument Uchwała Nr XVIII/214/20 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica ? Goleniowski Park Przemysłowy 2020-05-06 14:04
dokument Uchwała Nr XVIII/213/20 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 90/1 w obrębie geodezyjnym Dobroszyn oraz działki nr 89/1 i nr 109/1 w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo Kliniska 2020-05-06 13:30
dokument Uchwała Nr XVIII/212/20 w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn - Recław 2020-05-06 13:27
dokument Uchwała Nr XVIII/211/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji w partnerstwie projektu "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w SP Kliniska Wielkie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 2020-05-06 13:25
dokument Uchwała Nr XVII/210/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadania własnego gminy oraz naruszenia praworządności przez Burmistrza Gminy Goleniów. 2020-02-11 11:05
dokument Uchwała Nr XVII/209/20 w sprawie przekazania "pisma ogólnego dotyczące wcześniej złożonej skargi w dniu 24 października 2019 r." Staroście Goleniowskiemu. 2020-02-11 11:05
dokument Uchwała Nr XVII/208/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak właściwego oznakowania ul. Kolistej w miejscowości Rurzyca oraz brak jej bieżącego zabezpieczenia i utrzymania. 2020-02-11 11:04
dokument Uchwała Nr XVII/207/20 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2020 rok. 2020-02-11 11:03
dokument Uchwała Nr XVII/206/20 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2020 rok. 2020-02-11 11:03
dokument Uchwała Nr XVII/205/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030. 2020-02-11 11:02
dokument Uchwała Nr XVII/204/20 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. 2020-02-11 11:01
dokument Uchwała Nr XVII/203/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty. 2020-02-11 11:00
dokument Uchwała Nr XVII/202/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie" oraz realizację inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo-Czarnocin". 2020-02-11 10:59
dokument Uchwała Nr XVII/201/20 wyrażająca stanowisko dotyczące uruchomienia punktu informacyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Goleniowie. 2020-02-11 10:57
dokument Uchwała Nr XVII/200/20 w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jagodowa" w miejscowości Załom. 2020-02-11 10:56
dokument Uchwała Nr XVII/199/20 w sprawie porozumienia międzygminnego Gminy Goleniów z Gminą Miasto Szczecin w zakresie przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Goleniów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin. 2020-02-11 10:55
dokument Uchwała Nr XVII/198/20 w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach. 2020-02-11 10:54
dokument Uchwała Nr XVII/197/20 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach. 2020-02-11 10:53
dokument Uchwała Nr XVII/196/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Goleniów na rok szkolny 2019/2020. 2020-02-11 10:52
dokument Uchwała Nr XVII/195/20 w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 2020-02-11 10:51
dokument Uchwała Nr XVII/194/20 w sprawie przekazania "projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych" do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 2020-02-11 10:46
dokument Uchwała Nr XVII/193/20 w sprawie przekazania projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goleniów do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. 2020-02-11 10:45