Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Rodzaj zadania

Wysokość środków

Zadania z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci, w tym:

Zadanie I Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Goleniowie

Zadanie II Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Danowie

Zadanie III Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Kliniskach

Wielkich

Zadanie IV Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Marszewie

Zadanie V Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Mostach

Zadanie VI Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Stawnie

Zadanie VII Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Świętej

Zadanie VIII Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Żółwiej

Błoci

42000

26000

30000

22000

26000

26000

30000

26000

Uwaga! Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu Gminy Goleniów w części przeznaczonej na realizację zadania.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.

 3. Przedmiotem dotacji mogą być koszty ponoszone od dnia 1 lutego 2011 r.

 4. Warunki realizacji zadania:

1) otwarcie świetlicy od poniedziałku do piątku przez co najmniej 4 godziny dziennie,

2) zatrudnienie co najmniej 1 osoby z wykształceniem pedagogicznym - kwalifikacje kadry pedagogicznej powinny być potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami,

3) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,

4) pomoc w nauce,

5) dożywianie (przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania),

6) organizacja czasu wolnego,

7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania.

III. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być realizowane w terminie od 1 lutego do 31 grudnia 2011 r.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 25 stycznia 2011 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Podmioty składające kilka ofert mogą złożyć wymagane poniżej dokumenty tylko raz, jako załącznik do pierwszej oferty:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) kserokopię statutu,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

d) sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2009, lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 4 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - oferty na poszczególne zadania należy składać oddzielnie.

 4. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji - wycena pracy wolontariuszy może stanowić finansowy wkład własny organizacji.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) zawartość merytoryczna oferty (oceniana w skali 0 - 30),

b) koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udział innych źródeł finansowania (oceniane w skali 0 - 30),

c) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniane w skali 0 - 30),

d) wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali 0 -10).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 3 dni od dnia przyjęcia budżetu Gminy Goleniów na rok 2011.

 3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy.

 5. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów (ostateczne rozstrzygnięcie konkursu).

 6. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VIII. Dotacje przekazane na realizację zadania z zakresu prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w 2009 i 2010 r. wynosiły:

2009 r. - 188623 zł,

2010 r. - 211525,12 zł.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 4 stycznia 2011 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 04-01-2011 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2011 15:46