Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. ?Obchody Dni Papieskich w Goleniowie?


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obchody Dni Papieskich w Goleniowie”

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obchody Dni Papieskich w Goleniowie”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

III. Warunki konkursu

 1. Zadanie nie może rozpoczynać się wcześniej niż 2 kwietnia 2011 r. i kończyć później niż 18 maja 2011 r.

Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczenia kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakończenia realizacji zadania określonego w podpisanej umowie.

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl.

 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obchody Dni Papieskich w Goleniowie”.

 3. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 9 marca 2011 r. o godz. 12.00.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b) kopię statutu.

 1. Jeżeli aktualne dokumenty wymienione w ust. 4 są w posiadaniu Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie o tym fakcie.

 2. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Uwaga! - jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem realizacji oraz dbałością o dobór programu.

2. Zadanie powinno w istotny sposób wpływać na wzbogacenie oferty kulturalnej miasta.

3. Zadanie powinno mieć charakter ogólnodostępny.

4. Zadanie może być realizowane w różnej formie, w tym poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy.

5. Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, takie jak:

1) honoraria i wynagrodzenia dla wykonawców na podstawie umowy o dzieło/zlecenia lub faktury VAT,

2) zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania,

3) wynajem obiektów i elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania (np. nagłośnienie, oświetlenie, scena, sala itp.),

4) koszty transportowe: uczestników, artystów, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny,

5) koszty promocji przedsięwzięcia,

6) wyżywienie i zakwaterowanie dla uczestników przedsięwzięcia.

V. Kryteria wyboru oferty

 1. Kryteria formalne:

a) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji (przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli),

b) zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

 1. Kryteria merytoryczne:

a) wartość merytoryczna oferty: rezultaty i oddziaływanie projektu, dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy,(oceniana w skali 0 - 35),

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta: dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania, posiadane zasoby rzeczowe, doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań zleconych (oceniana w skali 0 - 35),

c) koszty wykonania zadania: zasadność przedstawionych w projekcie kosztów zadania, rzetelność i efektywność sporządzonego budżetu (oceniane w skali 0 - 30).

Maksymalna liczba punktów 100.

Oferty podmiotów, które osiągną mniej niż 70 punktów nie podlegają dofinansowaniu.

VI. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 2. Rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu ich składania.

 3. Komisja konkursowa w trakcie oceny ofert może poprosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

 4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 5. Decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania publicznego podejmuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 6. Możliwe jest dofinansowanie dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 8. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie.

 9. Wyniki zawierające rozstrzygniecie konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej Gminy.

VII. Zrealizowane przez Gminę Goleniów w 2010 r. zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły 35000 zł.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Goleniów, 16 lutego 2011 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 16-02-2011 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2011 13:44