Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów na dzień 11 czerwca 2021 r.


Goleniów, 23.04.2021r.

              • B U R M I S T R Z G M I N Y G O L E N I Ó W

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów.

I. Obręb nr 4 miasta Goleniowa osiedle „Zielone Wzgórza”

Zgodnie z uchwałą nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie „Górki Radarowej”zmienionego uchwałą Nr XXXI/383/17 z dnia 31 maja 2017r. niżej wymienione działki przeznaczone są pod:

1) Symbol w planie 24MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/22 o powierzchni 1.330m2, ul. Sielska, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 159.500zł

- działka nr 139/23 o powierzchni 1.001m2, ul. Sielska, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 120.540zł

2) Symbol w planie 26MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/8 o powierzchni 1.058m2, ul. Sielska, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 127.550zł

3) Symbol w planie 27MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym

- działka nr 139/29 o powierzchni 978m2, ul. Sielska, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 122.370zł

- działka nr 139/31 o powierzchni 849m2, ul. Sielska, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 106.750zł

- działka nr 139/32 o powierzchni 1.122m2, ul. Zielone Wzgórze, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 135.130zł

- działka nr 139/34 o powierzchni 948m2, ul. Powrotna, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 119.460zł

- działka nr 139/35 o powierzchni 995m2, ul. Powrotna, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 125.240zł

- działka nr 139/37 o powierzchni 927m2, ul. Powrotna, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 115.830zł

4) Symbol w planie 27MN (MN,U)- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym z dopuszczeniem usług

- działka nr 139/42 o powierzchni 1.418m2, ul. Sielska, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 170.700zł

5) Symbol w planie 8 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym; zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza

- działka nr 139/56 o powierzchni 1.528m2, ul. Zielone Wzgórze, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 183.470zł

- działka nr 139/57 o powierzchni 1.416m2, ul. Zielone Wzgórze, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 169.680zł

- działka nr 139/58 o powierzchni 1.201m2, ul. Zielone Wzgórze, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 144.220zł

- działka nr 139/59 o powierzchni 979m2, ul. Zielone Wzgórze, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 122.230zł

Dla działek wymienionych w punktach: 1, 2, 3, 4 oraz dla działek nr 139/56, 139/57, 139/58, 139/59 wymienionych w punkcie 5, istnieje możliwość przyłączenia do doprowadzonych do granicy nieruchomości odcinków przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

- działka nr 139/60 o powierzchni 1.052m2, ul. Rybacka, KW SZ1O/00013827/6

Cena wywoławcza : 126.840zł

Dla działki nr 139/60 istnieje możliwość przyłączenia do istniejących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w działkach drogowych przyległych do tej nieruchomości (brak jest odcinków przyłączy doprowadzonych do granicy działki).

W dziale III księgi Wieczystej Kw nr SZ1O/00013827/6 prowadzonej dla nieruchomości wymienionych w punkcie 1, 2, 3, 4 i 5, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. i jej następców prawnych. Zakres terenowy ustanowionej służebności nie obejmuje ww. działek.

Ww. działki znajdujdują się w Strefie Ochrony Pośredniej wewnętrznej ujęcia wody.

6) Symbol w planie 1 MN i 1 aMN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- działka nr 139/54 o powierzchni 899m2, ul. Ekologiczna, KW SZ1O/00044233/1

Cena wywoławcza : 117.790zł

Działka porośnięta dziko rosnącymi drzewami, krzewami i trawą . W wypadku kolizji inwestycji istniejącym drzewostanem, Nabywca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokona wycinki we własnym zakresie i na własny koszt.

Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej.

Działki wymienione w puncie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zlokalizowane są na terenie powojskowym, pod ziemią może znajdować się infrastruktura, która była częścią urządzenia funkcjonującej tam jednostki wojskowej.

Nabywcy zobowiązani będą do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie i na własny koszt.

Uprzątnięcie i wyrównanie terenu ww. działek na koszt nabywców.

Gmina Goleniów nie przeprowadziła badań geologicznych gruntu.

Nieruchomości nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomościami.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium na poszczególne nieruchomości wynosi 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników nr 1, sala konferencyjna nr 124 (I piętro, wejście boczne z prawej strony budynku).

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza, z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. Oddział w Goleniowie Nr (SWIFT: BPKOPLPW) (IBAN PL 06 1020 4795 0000 9802 0350 9361)

w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 02 czerwca 2021r., wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone w całości.

W wypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

Zapłata pozostałej części należności za zakup nieruchomości musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, natomiast osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej - w oryginałach.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie oboje biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo drugiego małżonka.

Wejście na przetarg wyłącznie dla uczestników przetargu lub ich pełnomocników.

Uczestnicy, biorący udział w przetargu podlegają aktualnym ograniczeniom dotyczącym dezynfekcji rąk oraz ochrony ust i nosa za pomocą maseczki, zobowiązani są również do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Organizator przetargu zawiadomi oferenta, który wygrał przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy Goleniów w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można

uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM w Goleniowie, tel. 91 46-98-243, 46-98-244 , pokój 010, e-mail: geodezja@goleniow.pl lub na stronie internetowej www.goleniow.pl bip.goleniow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w UGiM w Goleniowie .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją wyżej wymienionych nieruchomości .

Burmistrz Gminy Goleniów zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż administratorem danych osobowych uczestników przetargu będzie Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie możliwy będzie pod numerem tel. 91-4698293 lub email: abi@goleniow.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Poprzez dokonanie wpłaty wadium uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uczestnik przetargu ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 27-04-2021 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 23-04-2021
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2021 10:59