herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Rurzyca

 

Internet

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów

w obrębie ewidencyjnym Rurzyca

.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn.zmian.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XXI/248/08 z dnia 08 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Rurzyca, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wyznaczonego na załączniku graficznym do uchwały pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz funkcji usługowych w tym również usług sportu i rekreacji wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą oraz określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania istniejących terenów zabudowanych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 maja 2011 r. do dnia 20 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 czerwca 2011r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2011 r.

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 12-05-2011 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Kamila Buksik 26-05-2011 15:05