herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch kurników na terenie działek nr 70/1 i nr 70/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kąty

 

Goleniów, dnia 04 maja 2011r.

WPNS.7625.47.2010.AM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

 

 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.), w związku z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) zawiadamia się, iż na wniosek Pana Grzegorza Królikiewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch kurników na terenie działek nr 70/1 i nr 70/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kąty.

 

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Gminy Goleniów, natomiast Organami właściwymi do uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu, z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski ( na adres Urzędu Gminy i Miasta , Goleniów, ul. Plac Lotników 1) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 07-06-2011 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-06-2011 13:50