herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie nowej bazy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na terenie działek nr 49/2 i nr 198/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów.

 

 

 

Goleniów, dnia 28 czerwca 2011r.

WPNS.7625.46.2010.am

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2011r. Biuro Architektoniczno – Budowlane Rozwarski i Spławski Sp. z o.o. w Szczecinie działające z upoważniania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie dostarczyło raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie nowej bazy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na terenie działek nr 49/2 i nr 198/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Goleniów.

 

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Gminy Goleniów, natomiast Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu, z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski ( na adres Urzędu Gminy i Miasta , Goleniów, ul. Plac Lotników 1) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 01-07-2011 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 01-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2011 10:30