herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE - przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 238/3, położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo. .

 

Goleniów, dnia 15 lipca 2011r.

WPNS.6220.18.2011.AM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2011r. inwestorzy – Pan Mirosław Przygodzki i Pan Jarosław Stelmasik dostarczyli raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 238/3, położonej w obrębie geodezyjnym Miękowo.

 

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Gminy Goleniów, natomiast Organami właściwymi do uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu, z zebranymi materiałami i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski ( na adres Urzędu Gminy i Miasta , Goleniów, ul. Plac Lotników 1) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 20-07-2011 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 20-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2011 10:12