Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/462/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.


Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr 103 poz. 2124

Nie obowiązuje - Uchwała Nr II/10/06

Uchwała Nr XXXVIII/462/05

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 16 listopada 2005r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, nr 200 poz.1953, Nr 203 poz.1966, z 2004r. Nr 92 poz.880, poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291, Nr 281 poz.2782; z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 143 poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 167 poz.1399, Nr 169 poz.1419, Nr 175 poz.1462)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

* 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2006r.:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,50 zł.

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,35 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,13 zł.

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,43 zł.

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

14,12 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,93 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m2 powierzchni użytkowej 3,58 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,33 zł.

 1. od budowli lub ich części:

 • a. wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłu (linie, rurociągi, przewody, sieci)

wody, ciepła oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków - od ich wartości 0,1%

b. pozostałych - od ich wartości 2%

* 2. Traci moc uchwała Nr XXV/325/04 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 104 poz. 2353).

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

* 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Goleniów w roku 2006. Zaproponowane na rok 2006 stawki wykazują wzrost w stosunku do stawek z roku 2005 o 2,5%, czyli zgodny ze wskaźnikiem inflacyjnym w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2005, a tym samym wskazaniem Rady Miejskiej zawartym w uchwale nr XXXVII/454/05 z dn.10 października 2005r. w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2006.

Wyjątek stanowi stawka od pozostałych gruntów, której wzrost o 2,5% powodował realny wzrost kwotowy o 0,003 zł. zatem zerowy po zaokrągleniu do grosza. Zaproponowany został zatem jej wzrost o 1 grosz, zatem o 8,3%. Podkreślenia wymaga fakt, iż udział tej stawki w stawce maksymalnej proponowanej przez Ministra Finansów jest najniższy i wynosi zaledwie 39%.

Treść

Stawki maksym. Min.Fin. na rok 2006

Stawki obowiązujące na rok 2005 w Gminie Goleniów

Proponow. stawki na rok 2006

Wielkość stawki prop. na rok 2006 w stosunku do stawki maks. MF na 2006

Wzrost o %

Wzrost w zł.

Wartość amortyzacyjna budowli

2%

2%

2%

100%

Budowle - dostarczanie ciepła, wody, gazu

2%

0,1%

0,1%

5%

Budynki mieszkalne powyżej 2,20 m

0,55

0,42

0,43

78%

2,5%

0,01

Budynki pozostałe

6,16

4,22

4,33

70%

2,5%

0,11

Budynki na działalność gospodarczą

18,43

13,78

14,12

77%

2,5%

0,34

Budynki - usługi zdrowotne

3,70

3,49

3,58

97%

2,5%

0,09

Budynki na prowadzenie działalności materiałem siewnym

8,58

7,74

7,93

92%

2,5%

0,19

Grunty pod działalność gospodarczą

0,68

0,49

0,50

74%

2,5%

0,01

Pozostałe grunty

0,33

0,12

0,13

39%

8,3%

0,01

Pod jeziorami

3,61

3,27

3,35

93%

2,5%

0,08

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 13:43