Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/126/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.


Uchwała Nr XIII/126/07

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 07 listopada 2007r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2008r.:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,52 zł.

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,51 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,16 zł.

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,45 zł.

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 14,80 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m2 powierzchni użytkowej 8,32 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m2 powierzchni użytkowej 3,75 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,54 zł.

 1. od budowli lub ich części:

 1. wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłu (linie, rurociągi, przewody, sieci)

wody, ciepła oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków - od ich wartości 0,1%

 1. pozostałych - od ich wartości 2%

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie nr II/10/06 z dnia 06 grudnia 2006r.. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2007r. Nr 1, poz.8).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

   • UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Goleniów w roku 2008. Zaproponowane na rok 2008 stawki wykazują wzrost w stosunku do stawek z roku 2007 o 2,3%, czyli zgodny ze wskaźnikiem inflacyjnym, a tym samym wskazaniem Rady Miejskiej zawartym w uchwale nr XII/112/07 z dn. 26 września 2007r. w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2008. Wyjątek stanowi stawka od pozostałych gruntów, której wzrost o 2,3% powodował realny wzrost kwotowy o 0,003 zł. zatem zerowy po zaokrągleniu do grosza. Zaproponowany został zatem jej wzrost o 1 grosz, zatem o 7,1%. Podkreślenia wymaga fakt, iż udział tej stawki w stawce maksymalnej proponowanej przez Ministra Finansów jest nadal najniższy i wynosi zaledwie 43%.

Treść

Stawki maksym. Min.Fin. na rok 2008

Stawki obowiąz. na rok 2007 w Gminie Goleniów

Proponow. stawki na rok 2008

Wielkość stawki prop. na rok 2008 w stosunku do stawki maks. MF na 2008

Wzrost o %

Wzrost w zł.

Wartość amortyzacyjna budowli

2%

2%

2%

100%

 

 

Budowle - dostarczanie ciepła, wody, gazu

2%

0,1%

0,1%

5%

 

 

Budynki mieszkalne powyżej 2,20 m

0,59

0,44

0,45

76%

2,30%

0,01

Budynki pozostałe

6,37

4,44

4,54

71%

2,30%

0,10

Budynki na działalność gospodarczą

19,01

14,47

14,80

78%

2,30%

0,33

Budynki - usługi zdrowotne

3,84

3,67

3,75

98%

2,30%

0,08

Budynki na prowadzenie działalności materiałem siewnym

8,86

8,13

8,32

94%

2,30%

0,19

Grunty pod działalność gospodarczą

0,71

0,51

0,52

73%

2,30%

0,01

Pozostałe grunty

0,35

0,14

0,15

43%

7,14%

0,01

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 13:44