Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXII/290/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.


Uchwała Nr XXII/290/08

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 19 listopada 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

* 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2009r.:

 1. od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,59 zł.

 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,61 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,23 zł.

 1. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,50 zł.

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 15,85 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 1 m2 powierzchni użytkowej 8,57 zł.

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 1 m2 powierzchni użytkowej 3,87 zł.

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,31 zł.

 1. od budowli lub ich części:

 1. wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłu (linie, rurociągi, przewody, sieci)

wody, ciepła oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków - od ich wartości 0,1%

 1. pozostałych - od ich wartości 2%

* 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie nr XIII/126/07 z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008r. (Dz.Urz.Woj.Zach. z 2007r. Nr 123, poz.2352).

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu określenie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Goleniów w roku 2009. Zaproponowane na rok 2009 stawki ustalone zostały zgodnie ze wskazaniem Rady Miejskiej zawartym w uchwale nr XXI/281/08 z dn. 08 października 2008r. w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów na rok 2009 czyli na poziomie nie mniejszym niż 80% maksymalnych stawek ustalonych przez Ministra Finansów na rok 2009.

Treść

Stawki maksym. Min.Fin. na rok 2009

stawki na rok 2008

Proponow. stawki na rok 2009

Wielkość stawki prop. na rok 2009 w stosunku do stawki maks. MF na 2009

Wzrost o %

Wzrost w zł.

Wartość amortyzacyjna budowli

2%

2%

2%

100%

 

 

Budowle - dostarczanie ciepła, wody, gazu

2%

0,10%

0,10%

5%

 

 

Budynki mieszkalne powyżej 2,20 m

0,62

0,45

0,50

80%

10,19%

0,05

Budynki pozostałe

6,64

4,54

5,31

80%

16,95%

0,77

Budynki na działalność gospodarczą

19,81

14,80

15,85

80%

7,06%

1,05

Budynki - usługi zdrowotne

4,01

3,75

3,87

97%

3,08%

0,12

Budynki na prowadzenie działalności materiałem siewnym

9,24

8,32

8,57

93%

3,04%

0,25

Grunty pod działalność gospodarczą

0,74

0,52

0,59

80%

13,47%

0,07

Pozostałe grunty

0,37

0,16

0,23

62%

43,75%

0,07

Pod jeziorami

3,9

3,51

3,61

93%

2,88%

0,10

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 13:45