Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2007.

Nie obowiązuje - Uchwała Nr XIII/130/07

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  z dnia 12 stycznia 2007 r. Nr 1 poz. 11

Uchwała Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku  2007.


Na   podstawie   art.18   ust.2   pkt.8   ustawy   z   dnia   08  marca   1990r   ustawy   z   dnia   8  marca   1990   r.   o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz.969  i Nr 191 poz.1412) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§  1.  1.  Obniża  się wartość   średniej   ceny  żyta  za okres   trzech  pierwszych  kwartałów  roku
poprzedzającego   rok   podatkowy   2007   podaną  w  Komunikacie   Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego do kwoty odpowiadającej 85% jej wartości tj. do kwoty 30,19 zł. za 1q.
2. Cena ta służy jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2007 na obszarze  Gminy Goleniów.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.
§ 3.  Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2007r.  i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Zajko
Opracowała: Agnieszka Drożdżal


UZASADNIENIE
Uchwała ma na celu ustalenie ceny kwintala żyta, która jest podstawą do naliczania podatku od
gruntów rolnych płaconych przez osoby fizyczne i prawne.
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q
żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego
rok   podatkowy.   Średnią   cenę   skupu   żyta   ustala   się   na   podstawie   Komunikatu   Prezesa
Głównego   Urzędu   Statystycznego,   ogłoszonego   w  Dzienniku   Urzędowym  Rzeczypospolitej
Polski „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Rady   gmin   są   uprawnione   do   obniżenia   cen   skupu   żyta,   przyjmowanych   jako   podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Ze względu na znaczny 27,4% wzrost ceny 1 q żyta w pierwszych   trzech kwartałach 2006r. w
stosunku do wysokości tej ceny w roku poprzednim proponuje się ustalić stawkę w wysokości
85% procentowej wartości ceny, jaką podaje w Komunikacie Prezes GUS.
Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 – 27,88 zł. za 1q
Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 – 35,52 zł. za 1q
Wzrost ceny o 7,64 zł. tj. 27,4%.
Po proponowanym obniżeniu wyniesie ona 30,19 zł.
Wzrost o 2,31 zł. tj. 8,28%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:01