Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/294/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2009

Uchwała Nr XII/294/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w  roku 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r.
Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r.
Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr
138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz.1412,  Nr 245, poz.1775,
Nr 249, poz.1825,  z 2007r. Nr 109, poz.747oraz z 2008r.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§  1.  1.  Obniża  się wartość   średniej   ceny  żyta  za okres   trzech  pierwszych  kwartałów  roku
poprzedzającego   rok   podatkowy   2009   podaną  w  Komunikacie   Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego do kwoty odpowiadającej 60% jej wartości tj. do kwoty 33,48 zł. za 1q.
2. Cena ta służy jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2009 na obszarze
Gminy Goleniów.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Goleniowie nr XIII/130/07 z dnia 07 listopada 2007r. w
sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej  do obliczenia podatku rolnego w   roku 2008
(Dz.Urz.Woj.Zach. z 2007r. Nr 123, poz.2356).
§ 4.  Uchwała wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2009r.   i  podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Zajko
Opracowała: Agnieszka Drożdżal


UZASADNIENIE
Uchwała ma na celu ustalenie ceny kwintala żyta, która jest podstawą do naliczania podatku od
gruntów rolnych płaconych przez osoby fizyczne i prawne.
Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q
żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego
rok   podatkowy.   Średnią   cenę   skupu   żyta   ustala   się   na   podstawie   Komunikatu   Prezesa
Głównego   Urzędu   Statystycznego,   ogłoszonego   w  Dzienniku   Urzędowym  Rzeczypospolitej
Polski „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Rady   gmin   są   uprawnione   do   obniżenia   cen   skupu   żyta,   przyjmowanych   jako   podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
W  roku 2007r.  ze względu na bardzo duży 64% wzrost  ceny 1 q żyta w pierwszych    trzech
kwartałach   2007r.  w  stosunku   do  wysokości   tej   ceny  w  roku   poprzednim   Rada  Miejska
zastosowała duże 53% obniżenie stawki do kwoty 30,88 zł. za 1 q. W roku bieżącym nastąpił
spadek ceny 1 q żyta w pierwszych  trzech kwartałach 2008r. w stosunku do wysokości tej ceny
w  roku  poprzednim   o ponad    4%.    Proponuje  się  zatem    ustalić   stawkę na  rok   2009 w
wysokości 60% procentowej wartości ceny, jaką podaje w Komunikacie Prezes GUS.
Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 – 58,29 zł. za 1q
Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 – 55,80 zł. za 1q
Spadek ceny o 2,49 zł. tj. 4%.
Po proponowanym obniżeniu wyniesie ona na terenie Gminy Goleniów  33,48 zł.
Wzrost o 2,6 zł. tj.8%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:03