herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMNIENIE o przystapieniu do przeprowadenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego złoża "Danowo"

 

Goleniów, dnia 17 listopada 2011r.

WPNS.7625.9.2009.AM

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmian.) zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2011r. wnioskodawca – EUROINSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Koksowa 1 dostarczył raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacja złoża kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie działki nr 237 położonej w obrębie geodezyjnym Danowo.

 

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej. Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Burmistrz Gminy Goleniów, natomiast Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Starosta Goleniowski oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój nr 206 w godzinach pracy urzędu, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałymi materiałami i dowodami, oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski ( na adres Urzędu Gminy i Miasta , Goleniów, ul. Plac Lotników 1) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 18-11-2011 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2011 11:05