herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Białuń.

 

                                                                                            

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów

w obrębie ewidencyjnym Białuń.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późn.zmian.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/527/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla działki nr 26/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Białuń, której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wyznaczonego na załączniku graficznym do uchwały pod zabudowę mieszkaniową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko  w dniach od 08 grudnia  2011 r. do dnia 10 stycznia  2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 05 stycznia 2012r.  o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail:ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2012 r.

 

 

                                                                      Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                              Robert Krupowicz   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 29-11-2011 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Milewska 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2011 08:32