Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2007.


Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2007 r. Nr 1 poz. 12

Uchwała Nr II/14/06

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 06 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę roczną podatku od posiadania psów ciążącego na osobach fizycznych posiadających psy, zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów w wysokości 37 zł. od jednego psa.

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

3. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik zgłosił ustanie okoliczności uzasadniających ten obowiązek.

§ 3. Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/464/05 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 16 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów w roku 2006, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 15 grudnia 2005r. Nr 103 poz.2126.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zajko

Opracowała: Agnieszka Drożdżal

UZASADNIENIE

Podatek od posiadania psów podniesiony został w stosunku do stawek ustalonych na rok 2007 o wskaźnik 2,77% czyli 1 zł. Co prawda stawka ustalona przez Radę Gminy na rok 2006 wynosiła 35,5 zł. ale przepisy podatkowe nakazały w 2006 roku zaokrąglenie stawek tego podatku do pełnych złotych, tym samym stawka wyniosła 36 zł., zatem realny wzrost wynosi jak wyżej.

Zwolnienia ustawowe przysługują:

  1. pod warunkiem wzajemności - członkom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  2. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

  3. osobom w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,

  4. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 06-11-2009 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2009 14:15