Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2012.


Uchwała Nr XIV/144/11

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta służącej do obliczenia podatku rolnego w roku 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21 , poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747,
z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr237, poz.1655 z 2009r. Nr 56, poz.458 oraz z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Obniża się wartość średniej ceny żyta za okres trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy 2011 podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty odpowiadającej 67,4036 % jej wartości tj. do kwoty 50 zł. za 1q.

2. Cena ta służy jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Goleniów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Czesław Majdak

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

    • UZASADNIENIE

Uchwała ma na celu ustalenie ceny kwintala żyta, która jest podstawą do naliczania podatku od gruntów rolnych płaconych przez osoby fizyczne i prawne.

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 - 34,10 zł, za 1q 2010 - 37,64 zł, za 2011 wyniosła 74,18 zł. Większość gmin powiatu goleniowskiego obniżyła ją o 32,5963% a wiec do kwoty wskazanej w projekcie uchwały.

Po proponowanym obniżeniu wyniesie ona na terenie Gminy Goleniów 50 zł, co stanowi wzrost o 15 zł. tj.42,857%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Szatkowska-Włodarczyk 19-12-2011 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2011 12:23